Algemene voorwaarden

 1. De facturen zijn betaalbaar op onze zetel, contant en zonder korting. Bij gebreke aan betaling op de vervaldag, zal het bedrag van elke factuur uitgegeven door EK Limburg 2024 vzw, van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling, vermeerderd worden met een conventionele forfaitaire en onherleidbare schadevergoeding van 10 % met een minimum van 125 euro en een intrest a rato van 1 % per aangevatte achterstallige maand, te rekenen vanaf de vervaldag.
   
 2. De voorbehoudloze betaling van een gedeelte van een gefactureerd bedrag geldt als aanvaarding van de factuur. Klachten betreffende de levering of factuur dienen op straffe van verval binnen de acht dagen na levering of na factuurdatum te gebeuren bij aangetekend en gemotiveerd schrijven.
   
 3. Onze producten en creaties (tickets, arrangementen, parkeerkaarten, hospitality,…) blijven steeds onze uitsluitende eigendom, zowel geestelijk als materieel. Bijgevolg is elke nadruk of nabootsing onder welke vorm dan ook strikt verboden.
   
 4. Behoudens schriftelijke toestemming van de organisator, is elk commercieel gebruik van de naam en/of het logo van het evenement, races of de hospitality strikt verboden.
   
 5. Het is niet toegestaan de aangeboden hospitality arrangementen verder te commercialiseren. Het is dus niet toegestaan wedstrijden, commerciële acties op te zetten of arrangementen door te verkopen, tenzij daarvoor uitdrukkelijk de goedkeuring werd gegeven door EK Limburg 2024 vzw. EK Limburg 2024 vzw is gerechtigd om doorverkochte of anderszins gecommercialiseerde tickets ongeldig te maken en houders van die tickets de toegang tot het event te ontzeggen, zonder enige vorm van schadevergoeding voor de oorspronkelijke of daaropvolgende koper of houder.
   
 6. We houden ons het recht voor onze hospitality arrangementen te wijzigen. In geval van wijziging zullen wij deze vooraf kenbaar maken. Bij eventuele wijzigingen zullen wij steeds een evenredig voorstel maken of een evenredig alternatief voorzien.
   
 7. Er is geen herroepingsrecht en de consument beschikt niet over het recht om van de aankoop af te zien. Hoewel artikel VI.47 van het Wetboek Economisch Recht bij de verkoop op afstand in een termijn van 14 dagen voorziet waarbinnen de consument aan de overeenkomst kan verzaken, is dit herroepingsrecht niet van toepassing op de verkoop van de diensten van EK Limburg 2024 vzw op grond van artikel VI.53,12° van het Wetboek Economisch Recht.
   
 8. De facturen zijn contant betaalbaar, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Bij aankoop van VIP-tickets zullen deze pas aan de klant worden toegestuurd na ontvangst van de volledige betaling.
   
 9. EK Limburg 2024 vzw is enkel aansprakelijk voor een aan haar toerekenbare tekortkoming, voor zover deze aansprakelijkheid niet uitdrukkelijk werd uitgesloten of beperkt in deze algemene voorwaarden. De totale aansprakelijkheid van EK Limburg 2024 vzw is in elk geval beperkt tot vergoeding van de directe schade (met uitsluiting van indirecte schade) en kan nooit hoger zijn dan de waarde van de geleverde dienst, zijnde het betaalde ticketgeld.
  Aansprakelijkheid in geval van overmacht is uitgesloten. Onder overmacht wordt verstaan iedere omstandigheid buiten de wil van EK Limburg 2024 vzw om, die haar (zelfs tijdelijk) verhindert haar verplichtingen geheel of gedeeltelijk uit te voeren. Hieronder wordt onder meer begrepen (niet limitatief), niet of niet-tijdige levering of fouten van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden, instructies, beslissingen of interventies van welke aard dan ook vanwege openbare, administratieve of regelgevende diensten (“fait du Prince”), terrorisme of dreiging met terreur, weersomstandigheden (zoals extreme hitte, onweer, storm, rukwinden, overstromingen, enz.), brand, oproer, oorlog of oorlogsdreiging, opstand, epidemie, pandemie (zoals COVID-19), staat van quarantaine, storingen in een (telecommunicatie) netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen, onlusten op de openbare weg, blokkades, stakingen of lock-outs, demonstraties en andere verstorende ongeregeldheden.
  Ingeval het event niet kan doorgaan of indien het event plaatsvindt zonder VIP als gevolg van overmacht zal EK Limburg 2024 vzw per uitzondering overgaan tot terugbetaling van het door de klant betaalde ticketgeld.
  COVID-19 is een uiterst besmettelijke ziekte die kan leiden tot ernstige ziekte en overlijden. Een inherent risico op blootstelling aan COVID-19 bestaat op elke openbare plaats waar mensen aanwezig zijn. Aanwezigheid op het event is volledig vrijwillig en op eigen risico van de klant, en houdt aanvaarding in van de risico’s met betrekking tot blootstelling aan COVID-19. EK Limburg 2024 vzw is niet aansprakelijk ingeval van het oplopen van besmetting door COVID-19.
 10. De klant verleent EK Limburg 2024 vzw hierbij de toestemming om alle in het kader van de relatie tussen partijen uitgewisselde persoonsgegeven te verzamelen en op te nemen in een bestand voor commercieel-administratieve doeleinden alsook voor marketing en communicatiedoeleinden. EK Limburg 2024 vzw zal zorgen dat alle wettelijke formaliteiten zijn vervuld en dat de klant overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensverwerking 2016/679 van 27 april 2016 i.v.m. de bescherming van de persoonlijke levenssfeer t.o.v. gegevensverwerking, recht heeft op toegang tot de gegevens en het verbeteren ervan, waartoe te allen tijde verzocht kan worden via de contactgegevens opgenomen in deze algemene voorwaarden.
   
 11. De overeenkomsten tussen EK Limburg 2024 vzw en de klant zijn onderworpen aan het Belgisch recht. Alle geschillen vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijke arrondissement van de maatschappelijke zetel van EK Limburg 2024 vzw.